தேடல் முடிவுகள்
 1. 23 நிமிடங்களுக்கு முன்

  The German Foreign Ministry warned of the danger of deporting Syrian refugees to .

 2. 37 நிமிடங்களுக்கு முன்

  : -i military forces discovered several food and arms consignments, dropped by helicopters for ISIL , at border with The consignments included large volume of weapons, military stuff, canned food and bottles of water almost a week ago

 3. 1 மணிநேரம் முன்

  On we stand united in our determination to protect & to promote the rights of the 'n & all the world's children. We affirm that we are continuing our mission to do everything we can in order to make sure these rights are respected & ensured for every child.

 4. 1 மணிநேரம் முன்

  🇸🇾 Terrorists in are running short of fighters. They are hiring ankle biters! 🤪😂🤪😂

 5. 3 மணிநேரம் முன்

  Hello my friends Yesterday I had a test in math and Arabic I am very busy🤗🙂

 6. 3 மணிநேரம் முன்
 7. 4 மணிநேரம் முன்

  's attends prayers to celebrate 's birth

 8. 4 மணிநேரம் முன்
 9. 5 மணிநேரம் முன்

  : After 104 days of fighting in cooperation with military have fully liberated region 📸soldiers of 61th brigade raised flag on the top of a hill

 10. 9 மணிநேரம் முன்

  ’s new fifth-generation Su-57 fighter jet performs combat flights in .

 11. 10 மணிநேரம் முன்

  Russian Ministry of Defense released a video showing the first flight of stealth jets over

 12. 11 மணிநேரம் முன்
 13. 13 மணிநேரம் முன்

  Photos from earlier today Hafez al-Assad the Son of President Bashar al-Assad 🇸🇾✌🏻🇸🇾

 14. 13 மணிநேரம் முன்

  IMPORTANT: After the recent Da’ish advances and increased activity in eastern , the Iraqi military leadership has begun putting options on the table of ’s PM re: a ground or aerial incursion by special forces on Da’ish positions inside Syrian territory 🇮🇶🇸🇾

 15. 14 மணிநேரம் முன்

  Letters to from a wonderful woman in Waterford, PA ❤️🥰

 16. 15 மணிநேரம் முன்

  There were no strikes in . It is unclear why this news is still being distributed. Please make sure to double check your Intel accounts. At best, it is just doing combat drills.

 17. 15 மணிநேரம் முன்

  : the world situation has not become more stable in the past few years. It has even deteriorated in some regions. The future of agreements is hanging in the balance 👉 🇷🇺

 18. 15 மணிநேரம் முன்

  Warm congrats to the amazing making it to BBC's 2018 list of 100 inspiring & influential women from around the world Nujeen fled , crossing thousands of miles in her wheelchair. Now she campaigns on behalf of w/ disabilities

 19. 15 மணிநேரம் முன்

  Our Lady of Fatima Church and St. Georges Patriarchal Cathedral yesterday during the Holy Qurobo

 20. 16 மணிநேரம் முன்

  Netanyahu: Our planes continue to fly-collect information : From the information we have - the amount of arms transfers through to in has decreased significantly since the fall of the plane.

  இந்த ஊடகத்தில் உணர்ச்சிகரமான விஷயம் இருக்கக்கூடும். மேலும் அறிய

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.